Όροι Χρήσης Υπηρεσίας

 1. Γενικές πληροφορίες για τον ιστότοπο και την υπηρεσία που παρέχεται μέσω του www.kidoplanet.gr
  1. Ο διαδικτυακός τόπος KidoPlanet (εφεξής, “Ιστότοπος”) έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία “ ΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε”  (ΑΦΜ: 800640042, Αρμόδια ΔΟΥ: ‘Α ΛΑΡΙΣΑΣ , Διεύθυνση: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 88) (εφεξής, “η Εταιρεία”), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (σύμφωνα με το Π.Δ. 131/2003), ήτοι την παροχή διαδραστικής επικοινωνίας με ψυχαγωγικό και μορφωτικό περιεχόμενο για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας (εφεξής, “ η Υπηρεσία”) στους κηδεμόνες τους και τους εκπαιδευτικούς τους (εφεξής, οι “Αποδέκτες”). Η Υπηρεσία παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα μικρό τμήμα της και πλήρη πρόσβαση κατόπιν εγγραφής, συνδρομητικά επί πληρωμή, καταβαλλόμενη σε μηνιαία ή ετήσια βάση από τους Αποδέκτες της Υπηρεσίας (ήτοι τους ως άνω κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς) ή από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εφεξής, “Συνδρομητές”) και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παροχής Υπηρεσίας (εφεξής, “οι Όροι”), της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (διαθέσιμη εδώ) και την προηγούμενη σύναψη σχετικής σύμβασης παραγγελίας για την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα κατωτέρω.
  2. Η λειτουργία του Ίστότοπου και η παροχή της Υπηρεσίας από την Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες Όρους, τους Όρους Παραγγελίας Παροχής Υπηρεσίας, και την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Οι Αποδέκτες και οι Συνδρομητές της Υπηρεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τη δεσμευτικότητα των ως άνω διατάξεων, οποιαδήποτε δε μη συμμόρφωση των ως άνω προσώπων προς τους Όρους συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι Αποδέκτες και οι Συνδρομητές αποδέχονται επίσης το δικαίωμα της Εταιρείας να τροποποιεί και να μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο το περιεχόμενο των παρόντων Όρων, χωρίς αναδρομική ισχύ, ενημερώνοντας προς τούτο τους Αποδέκτες και τους Συνδρομητές με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή, διατηρουμένων στο ακέραιο των δικαιωμάτων των ως άνω προσώπων περί διακοπής της Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται κατωτέρω. Εκτός αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά, οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταβολή στο περιεχόμενο του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας θα διέπεται από τους παρόντες Όρους και θα ισχύει άμεσα.
  3. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η παροχή της Υπηρεσίας από την Εταιρεία προϋποθέτει την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και την κατοχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκατεστημένο λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο Mozilla Firefox 48+, Google Chrome 60+,  συσκευή modem, εκτυπωτής, ηχεία) για την πλήρη χρήση του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Το κόστος της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και της απόκτησης του ως άνω εξοπλισμού δεν βαρύνει αποκλειστικά τον Αποδέκτη και το Συνδρομητή και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή συνδρομής της Υπηρεσίας, η δε Εταιρεία δεν παρέχει ούτε ευθύνεται για τη πρόσβαση στον Ιστότοπο και τη σωστή λειτουργία του ως άνω εξοπλισμού, ούτε για τυχόν προβλήματα στην παροχή της Υπηρεσίας που οφείλονται αποκλειστικά στον ως άνω εξοπλισμό ή σε προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
 2. Πρόσβαση στην Υπηρεσία και μορφές παροχής αυτής.
  1. Η Υπηρεσία παρέχεται υπό τη μορφή δωρεάν δοκιμής με περιορισμένη πρόσβαση στο υλικό της, καθώς και υπό τη μορφή συνδρομής επί πληρωμή, σε μηνιαία ή ετήσια βάση, με την καταβολή αντίστοιχου αντιτίμου μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας πληρωμών Braintree (www.braintreepayments.com). Και για τις δύο περιπτώσεις απαιτείται η εγγραφή στην Υπηρεσία και η σύναψη σύμβασης από απόσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρ. 4 του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.
  2. Μηνιαία ή ετήσια συνδρομή στην Υπηρεσία, επί πληρωμή.
   1. Η απόκτηση πρόσβασης στην Υπηρεσία σε συνδρομητική βάση, μηνιαία ή ετήσια προϋποθέτει την πραγματοποίηση παραγγελίας από τον ενδιαφερόμενο Συνδρομητή, που συντελείται μέσω των ακόλουθων σταδίων:
    1. Συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης εγγραφής από το Συνδρομητή, παραθέτοντας τις ακόλουθες πληροφορίες για την σύναψη της σύμβασης πώλησης υπηρεσιών από απόσταση:

     Στοιχεία Λογαριασμού:

     Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό πρόσβασης (password)

     Στοιχεία Πληρωμής:

     Αριθμός Κάρτας (Card Number), Ημερομηνία Λήξης (Expiry Date) και Κωδικός Ασφαλείας (CVV) ή στοιχεία εισόδου για την υπηρεσία Paypal.

     Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν είναι κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός, θα πρέπει να ορίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του κηδεμόνα ή εκπαιδευτικού που θα είναι Αποδέκτης της Υπηρεσίας.

    2. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, των όρων παραγγελίας παροχής υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου καθώς και των όρων χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Braintree (διαθέσιμοι εδώ). H αποδοχή των παραπάνω συντελείται με ηλεκτρονική επιλογή από το Συνδρομητή που πραγματοποιείται αμέσως πριν από την σύναψη της σύμβασης πώλησης, και δηλώνεται κάνοντας κλίκ στον όρο “Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της υπηρεσίας”.
   2. Με την σύναψη της σύμβασης ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών. H ημερομηνία έναρξης της συνδρομής συμπίπτει με την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και μπορεί να διαρκέσει 30 ημερολογιακές ημέρες ή ένα έτος, ανάλογα με την επιλογή του Συνδρομητή. Ο συνδρομητής επιτρέπει και συνενεί στην αυτόματη ανανέωση της συνδρομής για ισόχρονο διάστημα με αυτό της αρχικής παραγγελίας, τόσο κατά την εγγραφή όσο και κατά τη διάρκεια της συνδρομής, μέσω των δυνατοτήτων διαχείρισης Λογαριασμού που παρέχονται από τον Ιστότοπο.
   3. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται, αμέσως μετά την παροχή πρόσβασης στην Υπηρεσία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Braintree και διέπεται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης του Braintree (διαθέσιμοι εδώ). Οι Συνδρομητές ευθύνονται για την υποβολή έγκυρων πληροφοριών ως προς τα στοιχεία πληρωμής και διασύνδεσης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών Braintree, καθώς και για την διαθεσιμότητα χρημάτων στον λογαριασμό Braintree. Οι Συνδρομητές μπορούν να βλέπουν μέσω των εργαλείων διαχείρισης Λογαριασμού στον Ιστότοπο πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή τους (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας, της προβλεπόμενης ημερομηνία λήξης αυτής, την απενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης ανανέωσης συνδρομής, και το ποσό του καταβληθέντος τιμήματος).
   4. Κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής και της υποβολής παραγγελίας, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που οι Αποδέκτες ή Συνδρομητές παρέχουν τα στοιχεία τους στην Εταιρεία, υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε επιγενόμενη μεταβολή των πληροφοριών αυτών. Στο βαθμό που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχουν οι Αποδέκτες και Συνδρομητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της (διαθέσιμη εδώ).
 3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συνδρομητών και των Αποδεκτών της Υπηρεσίας.
  1. Λογαριασμός και Κωδικός Πρόσβασης. Με την εγγραφή στην Υπηρεσία, οι Αποδέκτες της Υπηρεσίας δημιουργούν  ένα λογαριασμό ("Λογαριασμός"). Στην περίπτωση που η εγγραφή στη συνδρομητική μορφή της Υπηρεσίας έχει πραγματοποιηθεί από τρίτο Συνδρομητή (ήτοι όχι εκπαιδευτικό ή κηδεμόνα), ο Συνδρομητής θα υποδεικνύει τον κηδεμόνα ή εκπαιδευτικό ο οποίος θα είναι Αποδέκτης της Υπηρεσίας και θα έχει πρόσβαση στο Λογαριασμό.. Οι Αποδέκτες της Υπηρεσίας και οι Συνδρομητές έχουν την αποκλειστική ευθύνη αναφορικά με τη τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας του Λογαριασμού τους. Δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες του Λογαριασμού τους σε κανέναν άλλον ούτε να χρησιμοποιούν το Λογαριασμό άλλου. Έχουν την αποκλειστική ευθύνη για όλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο ή μέσω του Λογαριασμού τους, και συμφωνούν να ενημερώνουν άμεσα την Εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε παράνομη χρήση του Λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του Ιστότοπου. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε απώλειες οφειλόμενες σε παράνομη χρήση του Λογαριασμού των Αποδεκτών της Υπηρεσίας, η οποία δεν οφείλεται σε αμέλεια της Εταιρείας.
  2. Η χρήση του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι Αποδέκτες της Υπηρεσίας υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας.
  3. Οι Αποδέκτες και Συνδρομητές της Υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία και το περιεχόμενο του Ιστότοπου αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς προσωπικής ενημέρωσής τους (κηδεμόνες) ή για το σκοπό της άσκησης του επαγγέλματός τους (εκπαιδευτικοί), και όχι για επαναδιανομή, μεταβίβαση, εκχώρηση, πώληση, ενοικίαση, ή παραχώρηση υπο-άδειας χρήσης, ή για οποιαδήποτε άλλη εμπορική εκμετάλλευση του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας ή πρόσβασης σε αυτή. Απαγορεύεται, επίσης, η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας τους.
  4. Οι Αποδέκτες και Συνδρομητές της Υπηρεσίας υποχρεούνται να τηρήσουν αζήμια την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε απαίτησης τρίτων που ενδέχεται να προκύψει από τη μη σύμφωνη χρήση του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
 4. Διανοητική Ιδιοκτησία
  1. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου και η Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του ονόματος χώρου, γραφικών, διεπαφής χρηστών, ηχητικών αποσπασμάτων, μουσικής, κειμένων, οπτικοακουστικού υλικού, εικόνων, λογισμικού (πηγαίου και αντικειμενικού κώδικα) και σειρών εντολών (scripts), βάσεων δεδομένων, εμπορικών σημάτων, εφευρέσεων, μεθοδολογίας (εφεξής αποκαλούμενων συλλήβδην ως «Προϊόντα Διανοητικής Ιδιοκτησίας») που χρησιμοποιούνται για την παροχή της Υπηρεσίας αποτελούν αγαθά τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία ή /και στους δικαιοπαρόχους της και προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία και οι δικαιοπάροχοί της επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους ως προς τα Προϊόντα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία παραχωρεί στους Αποδέκτες και Συνδρομητές της Υπηρεσίας μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη ή εκχωρίσιμη, προσωρινή, μη αποκλειστική και ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Υπηρεσίας και του Ιστότοπου, για την ως άνω χρήση. Οι Αποδέκτες και οι Συνδρομητές αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα Προϊόντα Διανοητικής Ιδιοκτησίας με κανένα τρόπο παρά μόνο για τη χρήση της Υπηρεσίας και ότι δεν θα αναπαράξουν κανένα τμήμα της Υπηρεσίας, σε καμία μορφή και με κανένα τρόπο, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους, και ότι δεν θα τροποποιήσουν, εκμισθώσουν, δανείσουν, πωλήσουν, διανείμουν ή δημιουργήσουν παράγωγα έργα που στηρίζονται στα Προϊόντα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο, ούτε θα εκμεταλλευθούν την Υπηρεσία με κανένα μη επιτρεπόμενο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Υπηρεσία (hacking).
  2. Η Εταιρεία και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν, διακόπτουν, ή να αφαιρούν τα Προϊόντα Διανοητικής Υπηρεσίας από τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία για σπουδαίο λόγο, χωρίς ειδοποίηση.
 5. Αποποίηση εγγυήσεων – Περιορισμοί ευθύνης
  1. Η Εταιρεία καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια στην παροχή της Υπηρεσίας και προσπαθεί ώστε η πρόσβαση στον Ιστότοπο και την Υπηρεσία να είναι συνεχώς διαθέσιμη. Εν τούτοις, δεδομένου ότι για την παροχή της Υπηρεσίας είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων που εκφεύγουν της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία άλλη υπόσχεση ή εγγύηση αναφορικά με την Υπηρεσία και συγκεκριμένα δεν φέρει ευθύνη, ούτε εγγυάται ότι:
   1. Η πρόσβαση των Αποδεκτών της Υπηρεσίας στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία θα είναι αδιατάρακτη ή αλάνθαστη, για λόγους που δεν οφείλονται στη σφαίρα ευθύνης της Εταιρείας. Περαιτέρω, οι Αποδέκτες και Συνδρομητές της Υπηρεσίας αποδέχονται ότι η Εταιρεία μπορεί να διακόπτει από καιρό σε καιρό την πρόσβαση στην Υπηρεσία, προκειμένου να διενεργεί την αναγκαία συντήρηση στο λογισμικό και υλικό στο οποίο βασίζεται η παροχή της Υπηρεσίας, καθώς και για τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους. Στο βαθμό που είναι εφικτό, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ειδοποιεί νωρίτερα τους Αποδέκτες και τους Συνδρομητές με αποστολή σχετικού email, στο οποίο θα αναφέρεται ο χρόνος διακοπής της πρόσβασης στην Υπηρεσία.
   2. Η Υπηρεσία δεν θα υποστεί απώλειες, βλάβες, προσβολή από ιούς, ή παρεμπόδιση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (hacking) ή άλλη παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας της Εταιρείας από τρίτους ή εξ αιτίας του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους Αποδέκτες για την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά με τα ως άνω ενδεχόμενα.
   3. Η Υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή στις προσδοκίες των Αποδεκτών και των Συνδρομητών.
  2. Η Εταιρεία, δεδομένου ότι έχει αναθέσει σε τρίτο τη φιλοξενία (hosting) του Ιστότοπου, δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του Ιστότοπου, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν ή και την Υπηρεσία. Οι Αποδέκτες και Συνδρομητές της Υπηρεσίας καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.
  3. Υπενθυμίζεται ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου και η παροχή της Υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, και δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο οποιασδήποτε σχολικής δραστηριότητας ή επαγγελματικής υπηρεσίας.
  4. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Ιστότοπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα του περιεχομένου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν.
 6. Καταγγελία – Παύση της Υπηρεσίας
  1. Καταγγελία από την Εταιρεία: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Υπηρεσία, να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση και να διαγράψει λογαριασμό Αποδέκτη της Υπηρεσίας, εάν διαπιστώσει ή έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι: α. ο Αποδέκτης παραβιάζει οποιονδήποτε εκ των παρόντων Όρων, οι οποίου θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή β. ο Αποδέκτης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κατά τρόπο διαφορετικό από τον επιτρεπόμενο, όπως ορίζεται στους Όρους, γ. τα στοιχεία του Λογαριασμού του Αποδέκτη δεν είναι αληθή.
  2. Παύση της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, διακόπτει, ή να σταματάει την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτής) ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ασκεί αυτά τα δικαιώματα, δεν θα υπέχει ευθύνη. Στο βαθμό που επιτρέπεται, η Εταιρεία θα σας προειδοποιήσει προκαταβολικά σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας.
  3. Καταγγελία ή διακοπή λήψης της Υπηρεσίας από τους Συνδρομητές και τους Αποδέκτες:
   1. Οι Συνδρομητές και Αποδέκτες της Υπηρεσίας δικαιούνται να διακόψουν οποτεδήποτε και αναιτίως να λαμβάνουν την Υπηρεσία. Η σχετική δυνατότητα παρέχεται μέσω του Ιστότοπου, στη σελίδα διαχείρισης Λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή οι Συνδρομητές και οι Αποδέκτες δεν δικαιούνται επιστροφής χρημάτων.
   2. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο: ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής Υπηρεσίας για σπουδαίο λόγο, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στη μη συναίνεση του Συνδρομητή σε τροποποίηση των Όρων ή της Πολιτικής Απορρήτου της Υπηρεσίας που αυξάνει τις υποχρεώσεις του Συνδρομητή ή περιορίζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του . Το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση kidoplanet2017@gmail.com . Ο καταγγέλλων Συνδρομητής δικαιούται επιστροφής χρημάτων, η οποία θα είναι αναλογικώς επιμεριζόμενη προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος της ήδη παρασχεθείσας Υπηρεσίας. Η επιστροφή χρημάτων θα λαμβάνει χώρα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας.
  4. Μετά τη καταγγελία ή διακοπή λήψης της Υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, ο Λογαριασμός του Συνδρομητή (και οι τυχόν συναρτώμενοι με αυτόν Λογαριασμοί των Αποδεκτών της Υπηρεσίας) διαγράφονται οριστικά από την Εταιρεία.
 7. Ανακοινώσεις
  1. Η Εταιρεία δύναται να αποστέλλει ανακοινώσεις ή ενημερωτικά μηνύματα αναφορικά με την Υπηρεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκεται στις πληροφορίες επικοινωνίας Λογαριασμού ή με ανάρτηση σε εμφανές μέρος του Ιστότοπου. Οι ανακοινώσεις θα έχουν άμεση ισχύ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές.
 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Οι παρόντες Όροι και η παροχή της Υπηρεσίας διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
  2. Οι παρόντες Όροι έχουν συνταχθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, και οποιαδήποτε για απόκλιση στην ερμηνεία των Όρων μεταξύ των δύο αποδόσεων θα κρίνεται με βάση το Ελληνικό κείμενο.
  3. Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τους ανωτέρω Όρους και την παροχή της Υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση kidoplanet2017@gmail.com

Όροι Παραγγελίας και Παροχής Υπηρεσίας

 1. Η Υπηρεσία παρέχεται επί πληρωμή και εκτείνεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών ή ενός έτους συνεχούς πρόσβασης στον Ιστότοπο, ανάλογα με την επιλογή του Συνδρομητή. Το τίμημα διαφέρει ανάλογα με την επιλεγόμενη διάρκεια της Υπηρεσίας, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται από την Εταιρεία, χωρίς αναδρομική ισχύ, ισχύοντας αποκλειστικά για μελλοντικές αγορές.
 2. Η πρόσβαση στην συνδρομητική Υπηρεσία καθίσταται δυνατή αμέσως μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, την τιμολόγηση της Υπηρεσίας από την Εταιρεία και την πληρωμή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Braintree. Ο Συνδρομητής οφείλει να εξασφαλίσει ότι ο λογαριασμός του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών Braintree διαθέτει το τίμημα για την αγορά της Υπηρεσίας.
 3. Ο Συνδρομητής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στους Όρους και αφορούν την πρόσβαση των Αποδεκτών και Συνδρομητών στο διαδίκτυο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη αποδοχή της Υπηρεσίας, τα κόστη κτήσης και χρήσης των οποίων βαρύνουν αντίστοιχα τους Αποδέκτες και Συνδρομητές.
 4. Ο Συνδρομητής μπορεί οποτεδήποτε να διακόψει την λήψη της Υπηρεσίας, διαγράφοντας το Λογαριασμό του, μέσω της δυνατότητας διαχείρισης Λογαριασμού που παρέχεται στον Ιστότοπο. Με τη διαγραφή του Λογαριασμού η Εταιρεία θα διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας και θα καταστρέψει κάθε πληροφορία που αφορά το συγκεκριμένο Λογαριασμό.
 5. Οι συνδρομές θα ανανεώνονται αυτομάτως για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχει αρχικώς επιλεγεί από το Συνδρομητή, με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών Braintree, εκτός αν εν τω μεταξύ έχει αυξηθεί από την Εταιρεία η τιμή της συνδρομής. Οι Συνδρομητές μπορούν ανά πάσα στιγμή να ακυρώσουν τη δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής τους, μέσω της δυνατότητας διαχείρισης του Λογαριασμού τους στον Ιστότοπο. Αν κατά τη λήξη της συνδρομής ένας Συνδρομητής δεν έχει διακόψει την Υπηρεσία, διαγράφοντας το Λογαριασμό του, ή δεν έχει απενεργοποιήσει την δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης συνδρομής, τότε εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προβεί στην ανανέωση της συνδρομής για ισόχρονο διάστημα με αυτό που είχε αρχικώς επιλεγεί από το Συνδρομητή.
 6. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και αζημίως για αυτόν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη παροχής της Υπηρεσίας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση kidoplanet2017@gmail.com. Το συγκεκριμένο δικαίωμα υπαναχώρησης υφίσταται και για κάθε ανανέωση, αυτόματη ή μη, της συνδρομής, για 14 ημέρες από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η ανανέωση. Η διακοπή ληψης της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή που πραγματοποιείται με διαγραφή του Λογαριασμού του δεν θεωρείται άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 7. Η σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσίας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Συνδρομητή των Όρων χρήσης του Ιστότοπου και παροχής της Υπηρεσίας, και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. 10. Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσίας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων έγινε στις 13/08/2020.